Video's
CopyrightOnderstaande tekst geven we mee louter als informatie. Elke Belg is verondersteld deze wetten te kennen en toe te passen. "Ik wist het niet..." is geen argument om hierover anders te handelen!

© Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Op die algemene regel zijn in de Auteurswet wel een aantal beperkingen aangebracht. Op grond van artikel 16b en artikel 16c van de Auteurswet is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om zonder toestemming van de betrokken auteursrechthebbende uitsluitend voor eigen oefening, studie of gebruik van zijn of haar beschermde werk (foto, gedicht, muziek, film, enz.) een of enkele kopieën te maken.

Artikel 16b van de Auteurswet gaat over de meer ‘traditionele’ vormen van het verveelvoudigen voor eigen gebruik: overschrijven, natekenen, naschilderen, fotograferen en fotokopiëren. Zo’n privé-kopie mag u zelf maken, maar u mag ook iemand anders vragen om die voor u te maken.

Artikel 16c van de Auteurswet gaat over het voor eigen gebruik kopiëren op beeld- en geluidsdragers en andere (digitale) informatiedragers. Onder deze bepaling valt dus ook de privé-kopie die u maakt van een legaal aangeboden bestand dat u van het internet heeft gedownload. Een dergelijke privé-kopie mag u alleen zelf en alleen voor uzelf maken.