logowwwDe Algemene Vergadering, geldig bijeen op zaterdag 18 maart 2017 en beraadslagend en beslissend overeenkomstig de V&S-wetgeving (Verenigingen zonder winstoogmerk en de Stichtingen), heeft haar statuten herwerkt en vervangen door onderstaande tekst.

Hierdoor vervallen alle vroegere publicaties.

 

Art. 1 De vereniging


1.1. De vzw draagt de naam DANSKANT.

1.2. De vereniging behoudt zich het recht om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging de naam “Danskant vzw” te gebruiken.

1.3. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te MECHELEN, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen op volgende adres : Stationsstraat 31/1, 2800 Mechelen.

1.4. De Raad van bestuur is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen

 

Art. 2 Doelstellingen van de vereniging


2.1. De vereniging wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden met als doel de persoonlijkheids- ontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen.

2.2. De vereniging is een cultuureducatieve vereniging, die haar werking in hoofdzaak richt tot kinderen en jongeren.

2.3. De vereniging aanvaardt alle democratische principes en regels.

2.4. De vereniging onderschrijft het Europese Verdrag betreffende de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

2.5. De vereniging wenst betreffende godsdienstige levenshouding en politieke stromingen geen standpunt in te nemen. Daardoor staan we als cultureel pluralistische vereniging open voor alle gezindheden.

 

Art. 3 Lidmaatschap


3.1. De vereniging telt minimum vier werkende leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&S-wet.

3.2. Ledenlijst : nihil (zoals voorgaande).

Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als werkend lid.

3.3. De Algemene Vergadering beslist geheim en autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar eerstvolgende vergadering.

3.4. De Algemene vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als werkend lid.

3.5. Werkende leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven.

3.6. Er is geen jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

3.7. Werkende leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vzw terugtrekken door een formeel schrijven te richten aan de Raad van bestuur van de vereniging. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.

3.8. Als een werkend lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan diens lidmaatschap preventief geschorst worden, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden. Later kan het lidmaatschap definitief beëindigd worden door een besluit van de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid.

3.9. Het werkende lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden. Het werkend lid heeft eveneens het recht zich bij deze hoorzitting door haar of zijn raadsman of door een derde te laten bijstaan.

3.10. Geen enkel werkend lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

 

Art. 4 De Algemene Vergadering


4.1. De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden.

4.2. Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht. Elk werkend lid heeft één stem.

4.3. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

 • de wijziging van de statuten
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders
 • de kwijting aan de bestuurders
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening
 • de goedkeuring van het beleidsplan
 • de ontbinding van de vereniging
 • de uitsluiting van een lid


4.4. Vergaderingen

 • De jaarlijkse bijeenkomst van de Gewone Algemene Vergadering heeft twee maal plaats.
 • De uitnodiging wordt minstens 14 kalenderdagen voorafgaande aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle werkende leden verstuurd per email of per gewone post aan het door het werkend lid laatste opgegeven adres aan de vzw.
 • De vergaderingen worden door de voorzitter van de vereniging of door minstens twee bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd waarbij elk punt dat door minstens twee bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens 1/20 van de werkende leden minstens 14 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst.
 • Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de voorzitter of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden. De uitnodiging wordt minstens 21 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle werkende leden verstuurd per email of per gewone post aan het door het werkende lid laatste opgegeven adres aan de vzw.


4.5. Verslag van de bijeenkomsten van de AV

 • Het verslag van de bijeenkomst van de A V is de geschreven neerslag van de besluiten en stemmingen op die vergadering. Het verslag wordt opgemaakt door een vooraf aangeduide verslaggever.
 • Het verslag van de bijeenkomst van de A V bevat minstens:
  • De administratieve gegevens van de bijeenkomst (plaats, datum, uur (begin en einde), aanwezige leden, afwezige leden, de eventueel verontschuldigde leden, de volmachtgevers en volmacht dragers)
  • De beraadslaging ( bespreking van de agendapunten, de besluiten, de eventuele uitslagen van stemmingen, ook de stemverhouding dient te worden vermeld met uitzondering van persoonsgebonden materies).
  • De eventuele vaststelling van datum, plaats en uur van de volgende bijeenkomst.
 • Een verslag van de bijeenkomst van de A V bevat op het einde steeds de clausule: 'Opmerkingen op dit verslag dienen schriftelijk, te worden bezorgd op de maatschappelijke zetel van de vereniging, binnen de 30 kalenderdagen volgend op de datum van verzending van het verslag'.


4.6. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien.

4.7. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de werkende leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

4.8. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum één volmacht dragen.

4.9. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door één aanwezig lid, door geheime stemming. Stemming over personen dient altijd geheim te gebeuren.

4.10 Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

 

Art. 5 Bestuur en vertegenwoordiging


5.1. De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

5.2. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

5.3. De raad van bestuur duidt onder haar leden een voorzitter die volgende taken zal vervullen die horen bij deze functie:

 • De voorzitter is het officiële aanspreekpunt van de vereniging.
 • De voorzitter zit de vergadering van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur voor maar kan hiervoor ook een ander lid aanwijzen.


5.4. De Raad van Bestuur heeft als taak o.a.

 • Het waken over de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vereniging en het door de A V. goedgekeurde beleidsplan.
 • De uitvoering van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap te realiseren via de jaarplanning en het toegekende budget.
 • Instaan voor het financieel beheer van de vereniging.
 • De Raad van bestuur neemt de zorg over het verloop van de bijeenkomsten van de Algemene vergadering.
 • De Raad van Bestuur zorgt daarbij voor de totstandkoming van de nodige documenten zoals het jaarlijks voortgangsrapport (=werkingsverslag), het financieel verslag, de begroting voor het komende jaar, de planning voor het komende jaar, en het beleidsplan).
 • Alle leden van de Raad van Bestuur hebben tot plicht om de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen, en de hun opgelegde taken stipt uit te voeren. Dit binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen.
 • De Raad van Bestuur kan de voorbereiding en/of uitwerking van bepaalde deelaspecten van de werking overdragen aan een werkgroep, doch blijft als college de eindverantwoordelijkheid dragen.
 • De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het personeel verbonden aan de vereniging en bepaalt hun wedde en vergoedingen.
 • De leden van de raad van Bestuur van de vereniging hebben ten allen tijde inzagerecht van alle documenten, bescheiden, boeken en geschriften van de vzw en al haar eventuele geledingen.
 • De leden van de Raad van Bestuur hebben toegang tot alle zittingen van de verschillende organen van de vzw.
 • De leden van de Raad van Bestuur treden solidair op tijdens de Algemene Vergadering; zij kunnen echter, mits kennisgeving vooraf aan hun medeleden, vóór de zitting van de Algemene Vergadering een minderheidsverslag indienen.
 • De leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om zich al dan niet te laten bijstaan door derden tijdens de zittingen van de Raad van Bestuur.


5.5. Oproeping Raad van Bestuur

 • De oproeping wordt minstens drie werkdagen voor de bijeenkomst van de Raad van Bestuur toegezonden worden aan alle beheerders. Alle vormen van oproeping zoals brief, telegram, faxbericht of andere nu nog niet bestaande technische middelen gelden voor een geldige oproeping voor de zitting van de Raad van Bestuur.
 • De oproepingsbrief voor de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur bevat minstens het volledig adres van de vereniging, plaats, datum en uur van de bijeenkomst, voorstel agendapunten.
 • Indien twee of meerdere beheerders het opportuun achten kan de Raad van bestuur besluiten nemen zonder fysieke bijeenkomst. In dat geval bevat het rondschrijven volgende vermeldingen:
 • Vermelding dat het gaat om een voorstel van beslissing van de Raad van Bestuur, opname van het volledig adres van de vereniging, verzenddatum, namen en handtekeningen van de beheerders waarvan sprake hiervoor.
  • Vermelding dat enkel de ondertekening van het voorstel door alle leden van de Raad van bestuur de goedkeuring van het voorstel tot gevolg heeft.
  • Vermelding dat het voorstel niet geamendeerd kan worden en dat er geen voorbehoud kan gemaakt worden door de leden van de Raad van Bestuur.
  • Vermelding dat alle leden van de Raad van Bestuur het stuk ondertekend terug moeten sturen met daarbij eigenhandig geschreven de woorden: "goedgekeurd voor beslissing van de Raad van Bestuur".
  • Vermelding dat het ondertekende schrijven binnen de vijf kalenderdagen teruggestuurd moet worden naar de maatschappelijke zetel.
 • Vanaf het ogenblik dat alle ondertekende stukken terug zijn treedt de (schriftelijke) beslissing van de Raad van Bestuur in voege.


5.6. Advies door derden

De Raad van bestuur kan zich ten alle tijden door derden laten adviseren, hetzij tijdelijk of permanent.

5.7. Verslagen van de Raad van Bestuur

Na elke zitting van de Raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt. De voorzitter duidt een verslaggever aan, die moet ervoor zorgen dat het verslag van de zitting binnen een redelijke termijn naar alle bestuurders wordt verzonden. In elk geval moet een verslag voor de volgende zitting van de Raad van Bestuur zijn verzonden. In uitzondering kan dit verslag bij het begin van de volgende zitting worden bedeeld aan de aanwezige leden. Elk verslag wordt ter goedkeuring behandeld op de eerstvolgende zitting van de Raad van Bestuur.

5.8. Ontslag bestuurders

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.

5.9. Kosten mandaat

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

5.10. Meerderheid

De Raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

5.11. Bevoegdheden raad van bestuur

De Raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de V&S-wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang.

De Raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders zonder dat deze overdracht echter betrekking kan hebben op het algemene beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.

5.12. De benoeming van de leden van de Raad van bestuur

De benoeming van de leden van de Raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad te worden bekendgemaakt.

 

Art. 6 Aansprakelijkheid van de bestuurder


De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht in overeenstemming met het gemene recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

 

Art. 7 Dagelijks bestuur


7.1. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd door de Raad van bestuur en dit voor de periode van één boekjaar.

7.2. De bevoegdheden van het dagelijks bestuur

 • handelingen die nodig zijn voor het dagelijks leven van de VZW
 • handelingen die van gering belang zijn (met een beperkte invloed op de activiteit / financiële toestand van de VZW)
 • dringende handelingen (waar uitstel van een beslissing tot er een tussenkomst is van de RvB de VZW schade kan/zal berokkenen)

 

Art. 8 Algemeen secretaris


8.1. De raad van bestuur benoemt een algemeen secretaris, die met de dagelijkse afhandeling wordt belast.

8.2. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vergoedingen, lonen, post, bank, huren huisvesting en locaties/verblijven en alle andere dergelijke ondernemingen of diensten. Voor dergelijke zaken van dagelijks bestuur volstaat de handtekening van de algemeen secretaris.

8.3. De algemeen secretaris werkt onder de controle van de raad van bestuur. En rapporteert ook alle handelingen aan de raad van bestuur.

 

Art. 9. Financiering en boekhouding


9.1. De vereniging zal onder meer gefinancierd worden door subsidies, toelagen en bijdragen, gegeven om de algemene doelstellingen van de vereniging te ondersteunen.

9.2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op welke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

9.3. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

9.4. De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met het bepaalde artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

9.5. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel in overeenstemming met artikel 26novies V&S-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het bepaalde artikel 17, §6 V&S-wet.

 

Art. 10 Ontbinding van de vereniging


10.1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van de voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats in overeenstemming met het bepaalde in deze statuten.

10.2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en meerderheid gesteld in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij ‘vzw in vereffening’ is in overeenstemming met artikel 23 V&S-wet.

10.3. In geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

10.4. In geval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vzw dat moet worden toegekend aan een andere vzw met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.

10.5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad overeenkomstig in het bepaalde artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

 

Artikel 11 : bijkomende bepalingen


Betreffende de bijkomende bepalingen, hierbij niet opgenomen, worden achtereenvolgens toegepast:

1. de V&S wetgeving van 26 juni 2003.
2. de statuten en het huishoudelijk reglement van Danskant vzw.
3. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap op het Vlaamse Jeugdbeleid.

Statutenwijziging opgemaakt in twee originele exemplaren en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 18 maart 2017 te Mechelen

Getekend door de aanwezige werkende leden van de vereniging:

Asselman Lieve, Caals Anita, Firlefyn Benjamin, Hespel Waut, Smitt Marc, Stinckens Marieke, Vandenheede Luc, Vanlersberghe Joyce

Contact

Danskant vzw
Quellinstraat 49
BE 2018 Antwerpen

  +32 3 204 1931 (nieuw nummer)
  info@danskant.be

Ondernemingsnummer:
  410.946.834
RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

Nieuwsbrief

Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

Bezoekers

Vandaag:295
Gisteren:734
Deze week:1029
Deze maand:3798
Totaal:350643

Sociale media