Wie we zijn.
Danskant wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden.
Vormingen
Wij hebben voor ELKE vorming een specifiek aanbod didactisch materiaal, muziek en beschrijvingen.
Boek een docent
Danskant komt naar je toe! Danskant stuurt haar medewerkers uit voor minimaal drie dansuren.
Dansopleidingen
Onze dansopleiding bestaat uit drie verschillende, autonome onderdelen..
Webwinkel
Danskant heeft een groot aanbod aan didactische uitgaven.
Percussie
Maak kennis met verschillende percussietechnieken.

Statuten

De Algemene Vergadering, geldig bijeen op zaterdag 7 maart 2020 en beraadslagend en beslissend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019., heeft haar statuten herwerkt en vervangen door onderstaande tekst. Hierdoor vervallen alle vroegere publicaties.

 

 

DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

 De vereniging wordt ‘Danskant’ genoemd.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vzw is gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen, gelegen in het Vlaams Gewest.

Het Bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

 

Artikel 3. Doelstellingen en voorwerp van de vzw

3.1. De vzw stelt zich tot doel:

De vereniging wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden met als doel de persoonlijkheids- ontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

 • Cursussen
 • Dansvakanties
 • Dansopleiding
 • Ontwikkelen en verspreiden van didactisch materiaal

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van [bijkomstige] commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

3.2. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

3.3. De vereniging is een cultuureducatieve vereniging, die haar werking in hoofdzaak richt tot kinderen en jongeren.

3.4. De vereniging aanvaardt alle democratische principes en regels.

3.5. De vereniging onderschrijft het Europese Verdrag betreffende de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.

3.6. De vereniging wenst betreffende godsdienstige levenshouding en politieke stromingen geen standpunt in te nemen. Daardoor staan we als cultureel pluralistische vereniging open voor alle gezindheden.

 

Artikel 4. Duur van de vzw

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 5. Leden

5.1. In de vzw zijn er enkel gewone leden (hierna ‘leden’).

Artikel 6. Aantal leden

Er zijn minstens 3 leden.

Artikel 7. Lidmaatschap van leden

7.1. Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid.

7.2. De Algemene Vergadering beslist geheim en autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende vergadering.

 

Artikel 8. Rechten en plichten van leden

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

Daarnaast hebben alle leden alle rechten en plichten die in het WVV vastgelegd zijn.

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage van leden

De leden moeten geen lidmaatschapsbijdrage betalen.

Artikel 10. Ontslagneming van leden

Elk lid kan op elk moment uit de vzw ontslag nemen door dat ontslag [per brief/per email/per aangetekend schrijven] bekend te maken aan het Bestuur.

Als door de ontslagneming van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Artikel 11. Schorsing van leden

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 12. Uitsluiting van leden

Het lidmaatschap van een lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door het Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de leden, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het lid wordt door de voorzitter van het Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid moet worden gehoord op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat. 

De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een lid is geheim.

Artikel 13. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw

Geen enkel lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw.

Artikel 14. Aansluiting van toegetreden leden

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de vzw ondersteunt, kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid.

Artikel 15. Rechten en plichten van toegetreden leden

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.

 Artikel 16. Bijdrage van toegetreden leden

De toegetreden leden moeten geen bijdrage betalen.

Artikel 17. Ontslagneming van toegetreden leden

Elk toegetreden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief bekend te maken aan het Bestuur.

Artikel 18. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door het Bestuur.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.

Artikel 20. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

 1. De wijziging van de statuten
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging
 3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldiging
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting
 6. De ontbinding van de vereniging
 7. De uitsluiting van een lid
 8. De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
 9. Om een 'inbreng om niet' van een algemeenheid te doen of te aanvaarden

Artikel 21. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Artikel 22. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

 • De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen.
 • In voorkomend geval kan de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de leden van de vereniging het vragen.
 • Het Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.
 • De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per brief of email  op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.
 • De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.
 • Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.
 • Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk 8 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Artikel 23. Toegang tot de Algemene Vergadering

Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.

Artikel 24. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens 1/2 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

Bij volgende beslissingen moet minstens [2/3] van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

 • Wijziging aan de statuten
 • de benoeming van bestuurders)]

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 25. Verloop van de Algemene Vergadering

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules.

In voorkomend geval, geeft de commissaris antwoord op de vragen die hem door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

Artikel 26. Stemming op de Algemene Vergadering

 • Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem.
 •  Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoordigd worden. 
 • Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen zowel door andere leden als door een persoon die geen lid is van de vereniging vertegenwoordigd worden.
 • Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen.
 • Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar het WVV of de statuten anders bepalen.

Artikel 27. Verslag van de Algemene Vergadering

 • Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
 • Elk lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 28. Samenstelling van het Bestuur

 • De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, al dan niet leden van de vzw.
 • Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het Bestuur bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het Bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het Bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
 • De vzw wordt bestuurd door een Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, al dan niet leden van de vzw.
 • De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor onbepaalde duur. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
 • Het Bestuur verdeelt onder zijn leden de functies van voorzitten en algemeen secretaris, die de taken vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun aanstelling.
 • Het Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of de algemeen secretaris.
 • De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
 • De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

Artikel 28 bis: Algemeen secretaris

 • Het Bestuur benoemt een algemeen secretaris, die met de dagelijkse afhandeling wordt belast.
 • Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen  ten aanzien van vergoedingen, lonen, post, bank, huren huisvesting en locaties/verblijven en alle andere dergelijke ondernemingen of diensten. Voor dergelijke zaken van dagelijks bestuur volstaat de handtekening van de algemeen secretaris.
 • De algemeen secretaris werkt onder de controle van de het Bestuur. En rapporteert ook alle handelingen aan de Bestuur.

Artikel 29. Coöptatie van bestuurders

De mogelijkheid van coöptatie van bestuurders wordt uitgesloten.

Artikel 30. Bevoegdheden van het Bestuur

 • Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
 • Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt.
 • Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 • Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

Artikel 31. Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuur

 • Het Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.
 • Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.
 • Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

 Artikel 32. Bekendmakingsvereisten van het Bestuur

De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 33. Vergaderingen van het Bestuur

 • Het Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of secretaris zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de voorzitter of secretaris.
 • De oproeping gebeurt per brief of e-mail, minimum 5 dagen voor het tijdstip van de  samenkomst van het Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van het Bestuur, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter of de secretaris.

Artikel 34. Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuur

 • Het Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een meerderheid 1/2 van de bestuurders aanwezig is op de vergadering.
 • De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van 1/2 van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 • Besluiten van het Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden. Dit houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

Artikel 35. Verslag van het Bestuur

 • Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.
 • Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.

Artikel 36. Tegenstrijdig belang

 • Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
 • De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
 • Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.
 • Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 37. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

 • Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.
 • Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 38. Ontslag van bestuurders

 • Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
 • De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is geheim.

HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 39. Het dagelijks bestuur

 • Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuur niet rechtvaardigen.
 • Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen.
 • Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen als college handelen, zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
 • De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het Bestuur beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die €5000 te boven gaan.
 • Deze kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
 • Het Bestuur is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.
 • De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur

 • handelingen die nodig zijn voor het dagelijks leven van de VZW
 • handelingen die van gering belang zijn (met een beperkte invloed op de activiteit / financiële toestand van de VZW)
 • dringende handelingen (waar uitstel van een beslissing tot er een tussenkomst is van de RvB de VZW schade kan/zal berokkenen)

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 40. Aansprakelijkheid van bestuurders

 • De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
 • Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.
 • Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
 • Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

BOEKHOUDING

Artikel 41. Boekjaar

Het boekjaar van de vzw begint op [01/01] en eindigt op [31/12]

Artikel 42. Boekhouding

 • De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.
 • Het Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
 • Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
 • De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 43. Toezicht door een commissaris

 • Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria van ‘kleine vzw’ zoals omschreven in art. 3:47 §2 WVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.
 • Zodra de vzw wel meer dan één van de criteria overschrijdt, moet ze één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten en van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.
 • De commissaris wordt door de Algemene Vergadering benoemd onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren voor onbepaalde duur. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de commissaris.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 44. Vrijwillige ontbinding van de vzw

 • De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.
 • De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.
 • Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens [2/3] van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.
 • De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van [4/5] van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
 • In de vzw's die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot ontbinding toegelicht in een door het bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa gevoegd cfr. art. 2.110§2 WVV. Wanneer één van deze beide verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene Vergadering nietig.
 • Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering één vereffenaar, waarvan zij de opdracht omschrijft.
 • Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig het WVV.
 • Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden bepaald in art. 2:117 WVV haar zetel verplaatsen.

 Artikel 45. Gerechtelijke ontbinding van de vzw

De rechtbank kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het Openbaar Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de vzw als die niet in staat is haar verbintenissen na te komen, of als ze haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht, of als ze het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel schendt, of als ze in strijd handelt met het WVV of de openbare orde, of als ze in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of als ze niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan door de algemene vergadering, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten, of als ze minder dan twee leden telt.

Artikel 46. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening, beslist (beslissen) de Algemene Vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 47. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

SLOT

Artikel 48. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

Statutenwijziging opgemaakt in twee originele exemplaren en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 7 maart 2020 te Mechelen 

Getekend door de aanwezige leden van de vereniging:

Asselman Lieve, Boudewijns Ilse, Caals Anita, Firlefyn Benjamin, Hespel  Waut, Jacobs Lieze, Smitt Marc, Stinckens Marieke, Vandenheede Luc, Vanlersberghe Joyce